Join Us On:

Guestbook  

9 Signatures in Guestbook

 1. Joe M Attard:

  Ninsab kburi b’dan in-nepputi msemmi ghal missieri li ghamel gest mhux komuni mal-ghaziza ommu meta ghadu daqshekk zghir u b’gejjieni mill-aqwa quddiemu. Zgur li San Gorg jinsab imkabbar bik, ghaziz Ino. Zijuk Joe M Attard

 2. jb:

  Nixtieq lil huti Ghawdxin specialment lil-Georgjani kollha u lil-Mons Arcipriet Paul Cardona, l-festa t-tajba niehu l-opportunita li nselli ghal hija Dun Nazju. Ghalkemm ma inhiex mir-Rabat jiena dejjem nsegwi din l-festa li nsiba hafna ghal qalbi, ghalhekk nirringrazzja lil dawk kollha li jghamluha possibli ghalina l-emigranti.Grazzi.

 3. VA:

  Frisk mill-festa kbira li kellna fil-Belt Pinto ghad-unur l-akbar qaddis, b’herqa u hegga nistenna biex fi ftit jiem ohra ninghaqad ma’ hutna tal-Belt Victoria biex flimkien niccelebraw festa li tixraq lil min jixraqlu l-aqwa ghax hu l- aqwa. SAN GORG MISSIERNA. VA

 4. Din hija okkazzjoni rari meta fuq it-tmun tad-direzzjoni muzikali ta’ ghaqda muzikali jidhlu z-zoghzija u l-maturita’… il-ħatra tas-Surmast Sigmund Mifsud bħala il-guest conductor tal-Banda Ċittadina La Stella hija a breath of fresh air bzonjuza u aktar importanti minn hekk, f’waqtha. Nifrah lil President u l-Kumitat habrieki ghal din id-decizzjoni. Forza Gorgiani!!!

  George Joseph Cefai
  President
  Socjeta’ Filarmonika Santa Marija
  Zebbug – Ghawdex

 5. Rev. George Mercieca:

  Hatra Muzikali Mportanti mis-Socjeta Filarmonika La Stella:

  Nifrahlu minn qalbi. Ghazla ghaqlija mill-Banda La Stella. Nawguralu successi kbar. Rev. George Mercieca Victoria. Direttur Spiritwali Emeritu Banda Leone u Direttur Spiritwali attwali Banda Marija Assunta, Gudja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *