Join Us On:

BANDA  

Ċelebrazzjoni ta’ identità

Il-Festa ta’ San Ġorġ hi l-okkażjoni annwali fejn il-komunità, li b’unur tifforma parti mill-Parroċċa ta’ San Ġorġ u l-partit tal-Istilla, iddur lura lejn dak li hu l-bażi tal-identità tagħha, il-qima u l-imħabba lejn il-Patrun tagħna San Ġorġ, u tħares ukoll lura lejn sena ta’ impenn. Aħna xxurtjati li l-ġenerazzjonijiet ta’ qabilna ħadmu mhux ftit biex il-bażi tal-identità tagħna tkun waħda mill-aktar soda u wiesgħa li fuqha nistgħu nibnu bis-sħiħ.

Din is-sena l-Festa għandha wkoll aċċent akbar li jixprunana nħarsu lura lejn il-wirt tal-identità li ssawwarna: l-anniversarju mill-miġja tal-istatwa ta’ San Ġorġ Rebbieħ, li kull sena fil-ġimgħa li twassal għat-tielet Ħadd ta’ Lulju tkun iċ-ċentru tal-“festa l-aktar popolari tal-gżira”, u hi l-monument ta’ din l-identità li għandna tant ngħożżu.

U la aħna l-kustodji ta’ din l-identità, l-azzjonijiet tagħna għandhom ikunu ggwidati minn boxxla li tmexxi ’l quddiem u tikkonsolida l-interessi ta’ dak kollu li jsawwar din ir-realtà.

Il-Parroċċa u l-Bażilika ta’ San Ġorġ u dak kollu li hi tanima matul is-sena għandha tibqa’ t-tieni dar tagħna. Wara kollox l-istorja li ma tmurx lura ħafna fis-snin tirrakkonta kif is-Soċjetà Filarmonika La Stella kienet id-difensur u l-promotur tal-interessi ta’ din id-dar tant sabiħa.

Il-fundaturi tas-Soċjetà Filarmonika La Stella fasslu qafas li jsaħħaħ l-identità tagħna, imsejjes fuq l-imħabba lejn il-Patrun ta’ gżiritna u l-arti f’kull forma tagħha. Kull ġenerazzjoni ħalliet il-marka tagħha u kkontribwiet biex dan il-qafas li jerfa’ l-identità tagħna jkun u jibqa’ b’saħħtu.

Dan hu l-obbligu tagħna llum. Fuq quddiem, kull min jifforma parti mis-Soċjetà Filarmonika La Stella għandu jħoss din ir-responsabbiltà.

Il-qalba tas-Soċjetà La Stella hi d-dar tagħha, il-Każin fiċ-ċentru ta’ beltna: każin li jospita mhux biss lill-Banda tiegħu, imma wkoll Teatru ta’ prestiġju li jgħolli ’l fuq il-profil tal-identità, kemm f’Malta u lil hinn. Nemmen li fl-aħħar snin raddejna lura bil-kbir l-investiment li ta’ qabilna għamlu fit-Teatru Astra. Iż-żewġ attivitajiet prinċipali tal-aħħar xhur, l-opra La Traviata (Ottubru 2018) u l-musical Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat (Marzu 2019), reġgħu kkonfermaw lis-Soċjetà La Stella bħala l-aġent ewlieni u l-leader indiskuss fil-qasam teatrali fil-gżejjer Maltin.

Il-ħarsien tal-proprjetà u r-rinnovar ta’ numru ta’ spazji fil-każin tagħna jibqgħu sfida li qed nieħdu b’serjetà għax nemmnu li d-dar hi l-lokal fejn l-identità tagħna tiġi msawra. Fl-aħħar xhur ittrasformajna spazju mitluq f’music room fejn jitħarrġu l-istudenti tal-banda u l-kor tagħna, bnejna uffiċċju amministrattiv ġdid għall-banda, irrinovajna l-arkivju amministrattiv u l-ispazji fejn jiltaqa’ u jopera l-Kumitat, għamilna xogħol ta’ manutenzjoni fuq il-bjut tat-teatru, u anki ġeddidna l-operat tal-bar tal-każin. Bħalissa għaddej proġett kbir ta’ rinovazzjoni f’sezzjoni tal-backstage tat-teatru. Dan għandu jgħin fl-esperjenza ta’ dawk kollha li jkunu parti mill-produzzjonijiet li jsiru fit-teatru. Il-pjanifikazzjoni ta’ aktar proġetti biex isaħħu l-istrutturi minn fejn topera s-Soċjetà għadha għaddejja.

Il-Banda hi fuq kollox u għandha tibqa’ l-qalba tal-identità tagħna. L-attività ta’ matul l-aħħar xhur, wara t-tiġdid li għaddejna minnu, bil-ħatra tas-Surmast Direttur Dr John Galea, kienet waħda ta’ impenn sħiħ. Għal din il-Festa l-Banda ser tkun qed iżżanżan sett ta’ marċi ġodda li ġie rrekordjat fuq CD fi Frar li għadda. Il-preparazzjoni għall-impenji importanti tax-xhur li ġejjin, minbarra n-numru ta’ impenji fil-festi tal-irħula, diġà bdiet. RockAstra ta’ ftit aktar minn xahar ilu hi okkażjoni oħra ta’ kif l-identità tal-Banda tagħna ġġeddet fl-aħħar sitt snin. RockAstra mhux biss kienet parti minn tiġdid imma wkoll okkażjoni ta’ konferma tal-primat li l-Banda tagħna dejjem gawdiet fil-programmi mużikali kbar tagħha f’Għawdex, Malta u anki barra. Insellem għalhekk il-gwida tas-Surmast Sigmund Mifsud. Il-Banda La Stella fl-aħħar xhur onorat ukoll b’suċċess l-impenji fil-festi tal-Għid, inkluż bi programm ta’ mużika sagra mmexxi mis-Surmast Noel Beck. Il-ħidma favur il-Banda ma għandha tkun qatt biżżejjed, u għalhekk nistqarr li baqa’ ħafna x’nagħmlu. Kull min iħoss li hu parti mis-Soċjetà La Stella għandu jħoss id-dmir li jkun ta’ sapport għall-Banda, fost l-oħrajn billi jħajjar lil dawk viċin tiegħu jiffurmaw parti minn din ir-realtà mużikali. Id-direzzjoni tas-Soċjetà La Stella min-naħa tagħha ser tkompli tinvesti bis-sħiħ f’dan kollu.

Il-Festa ta’ San Ġorġ fl-aħħar mill-aħħar hi ċ-ċelebrazzjoni l-aktar viżibbli tal-identità tagħna. Insellem lil kull min hu impenjat bis-sħiħ f’din il-festa l-kbira: il-Banda Ċittadina La Stella, u s-Sottokumitati kollha li janimaw ġimgħa ta’ spettakli kbar, dak tal-Armar, iż-Żgħażagħ u n-Nar. L-appell tal-Kumitat kemm lill-partitarji u kemm lill-komunità kummerċjali ta’ beltna li tant tgawdi mill-Festa hu dak għall-ġenerożità, sabiex il-Festa ta’ San Ġorġ li tant inħobbu tibqa’ sostenibbli u ma tkunx ta’ piż enormi fuq l-operat tas-Soċjetà La Stella.

Jixraq ukoll li nsellem l-impenn tar-realtajiet l-oħra li jiffurmaw is-Soċjetà Filmarmonika La Stella u huma parti mill-mużajk li jifforma u jixgħel dawl fuq l-identità tagħna wkoll: l-Astra Folk Group, il-Grupp tal-Karnival, l-Astra Power Boys, u fl-aħħar u mhux l-inqas lit-tfal u d-direzzjoni tal-Kor tas-Soċjetà La Stella, Piccole Stelle. F’dawn, u fl-allievi tal-Banda tagħna, nistgħu minn issa nilmħu l-qafas tal-istampa tal-identità tagħna ta’ għada qed tissawwar.

B’umiltà, sens ta’ responsabbiltà u gratitudni għal dawk li fl-aħħar snin iggwidawni, hu ta’ unur għalija li din is-sena qed nindirizzakom bħala President tas-Soċjetà La Stella. It-tama u x-xewqa tiegħi tibqa’ li s-Soċjetà La Stella u kull inizjattiva li din tanima, tkun ċelebrazzjoni tal-identità tagħna.

Michael Formosa
President
Soċjetà Filarmonika La Stella

(Messaġġ tal-President li ġie ppublikat fil-pubblikazzjoni annwali tas-Soċjetà Filarmonika La Stella, Lulju 2019)